Stanowisko Polskiej Akcji Narodowo – Konserwatywnej w sprawie odwołania koncertu zespołu IRYDION.

Share Button

Środowisko Polskiej Akcji Narodowo – Konserwatywnej solidaryzuje się z Zespołem Irydion. Opisana w oświadczeniu Grupy ingerencja dziennikarzy Gazety Wyborczej jest bezprecedensowym naruszeniem praw i wolności gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Dyskryminację grupy Irydion odbieramy jako pogwałcenie praw obywatelskich i godności narodowej wielu Polaków. Protestujemy przeciwko stosowaniu podwójnych standardów wobec różnych grup obywateli RP, w zależności od przychylności niektórych dziennikarzy Gazety Wyborczej. Ofiarą takich podwójnych standardów w naszym życiu publicznym, stosownie do zamieszczonego powyżej oświadczenia, stał się zespół rockowy Irydion.
Podnosimy, iż opisane przez muzyków grupy Irydion  (zobacz tekst oświadczenia) potraktowanie tego Zespołu sprzeczne jest z art. 2 Konstytucji RP w brzmieniu: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” Narusza również art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji w brzmieniu „1.Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Jest ponadto niezgodne z dyspozycją art. 54 ust. 1 ustawy zasadniczej, która stanowi, że „1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.” W końcu zaś działania dyskryminujące grupę Irydion  łamią art. 73 Konstytucji RP w brzmieniu: „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.”
     W związku z powyższym Stowarzyszenie PANK wnosi do władz miasta Brzeg o wyjaśnienie sprawy, przywrócenie praworządności i umożliwienie zespołowi Irydion koncertowania podczas Dni Księstwa Brzeskiego.

Share Button