responsive-lightbox-thumbnail

Naród Polski wobec kwestii niepodległości

Nieprawdą jest, że dla Polski można coś zrobić, ale z Polakami nigdy. Chcąc zrobić coś dla Polski, jak zresztą dla każdego innego kraju, trzeba iść z jednymi rodakami przeciw innym. Tylko trzeba mieć mocną wiarę w swój cel i w prowadzącą do niego drogę, i nie wahać się w walce o tę swoją wiarę. I główna rzecz, trzeba rozumieć swe społeczeństwo, jego duszę, znać jego instynkty, w których podstawie zawsze leży instynkt samozachowawczy narodu. Trzeba mu przez właściwą organizację polityki dać możność wypowiedzenia się.

responsive-lightbox-thumbnail

Niepodległość Polski jako wartość myśli narodowej

R. Dmowski podkreślał, że nie ma różnych dróg prowadzących do niepodległości, że w danych warunkach politycznych jest tylko jedna taka droga, zatem drogi alternatywne prowadzą do narodowej katastrofy. Poniekąd zgadzał się z tym i Studnicki. Antagonizm obu polityków brał się stąd, że z geopolitycznego położenia Polski wyciągali oni odmienne wnioski.

responsive-lightbox-thumbnail

Myśl narodowa Romana Dmowskiego i Władysława Studnickiego. Podobieństwa i różnice

Prezentacja niniejsza jest wstępem do serii artykułów, w których dokonamy porównania myśli obu wybitnych ideologów polskiego ruchu narodowego na tle konkretnych zagadnień wewnętrznych i międzynarodowych, takich jak: kwestia niepodległości, stan ducha Narodu Polskiego, ustrój Rzeczypospolitej, jej granice, rola Niemiec, Austro-Węgier, Rosji, Francji i Anglii w programie odbudowy Polski, podejście Żydów do niepodległości naszej Ojczyzny oraz znaczenie dla niepodległej Polski suwerennej Ukrainy i Litwy.

responsive-lightbox-thumbnail

Laureaci antypolskich nagród

Funkcjonujący w polskich mediach i polityce ludzie, którzy z jakichkolwiek powodów, choćby z daleko posuniętej sympatii, utożsamiają się tak bardzo z interesami obcych państw i narodów, że przyjmują od nich nagrody, winni być pod szczególną obserwacją komentatorów polskiej sceny politycznej, o ile nie służb specjalnych Państwa Polskiego.

responsive-lightbox-thumbnail

Żmudziński dziennikarz manipuluje Polakami

Czesław Podlidecki: Skoro stosunki polsko-żmudzińskie cechuje nieusuwalna sprzeczność interesów narodowych, której wileńscy Polacy są ofiarą, to oznacza, że sugestie szowinistów żmudzińskich, że właściwa dla Polski (ale już nie dla Republiki Litewskiej!) jest polityka jagiellońska, winny być odbierane z przymrużeniem oka.

responsive-lightbox-thumbnail

Narody-cywilizacje i etnosy proste

Czesław Podlidecki: Dzieje Narodu Polskiego, jak też innych narodów w Europie świadczą o tym, że etnosy mogą zmieniać swój status organizacyjny. W poszczególnych okresach historii mogą być etnosami prostymi wchodzącymi w skład narodów-cywilizacji, mogą być jednoetnicznymi narodami-cywilizacjami, jak też same stać się korzeniem wieloetnicznego narodu-cywilizacji.